Akademiske ord

 

ENGLISH NORSK
Achieve oppnå
Acknowledge anerkjenne
Adjust justere
Advocate forkjemper
Affect påvirke
Aid bistand
Analysis analyse
Apparent tilsynelatende
Approach tilnærming
Appropriate passende
Assess evaluere
Assigne tildele
Assume anta
Attached vedlagt
Author forfatter
Available tilgjengelig
Benefit fordel
Brief kort
Capable i stand
Challenge utfordring
Clause setning
Comprise omfatte
Conduct utføre
Confirm bekrefte
Consistent konsekvent
Contradiction motsigelse
Contribution bidrag
Controversy konflikt
Convince overbevise
Correspond tilsvare
Couple par
Create skape
Crucial essensiell
Decline avslå
Deny benekte
Design utforme
Despite på tross av
Detect oppdage
Device apparat
Display vise
Distribution fordeling
Diversity mangfold
Draft utkast
Duration varighet
Edition utgave
Emerge dukke opp
Enable aktivere
Enhance forbedre
Ensure sørge for
Environment miljø
Equivalent tilsvarende
Error feil
Establish etablere
Estimate anslå
Eventually etter hvert
Evidence bevis
Extract trekke ut
Feature trekk
Furthermore dessuten
Gender kjønn
Grade karakter, grad
Guidelines retningslinjer
Hence derav
Highlight fremheve
Indicate indikere
Inevitably uunngåelig
Injury skade
Innovation innovasjon
Input innspill
Insert sette inn
Insight innsikt
Interpretation tolkning
Investigation etterforskning
Involved involvert
Issue sak
Maintenance vedlikehold
Major større
Mutual gjensidig
Nevertheless likevel
Notion forestilling
Obtain innhente
Obvious åpenbar
Occupation yrke
Occur skje
Ongoing pågående
Option alternativ
Overall alt i alt
Participate delta
Perceive oppfatte
Percent prosent
Phenomenon fenomen
Predict spå
Previous tidligere
Principal hoved-
Prohibited forbudt
Pursue følge
Quote sitat
Random tilfeldig
Recover gjenopprette, komme seg igjen
Reject avvise
Release utgi
Reluctant motvillig
Remove fjerne
Require kreve
Research forskning
Response respons, svar
Restore restaurere
Reveal avsløre
Rigid streng
Role rolle
Schedule timeplan
Scope omfang
Section seksjon
Security sikkerhet
Select plukke ut
Significant betydelig
Similar lignende
So-called såkalt
Somewhat noe
Source kilde
Straightforward enkel og grei
Submit sende inn
Substitute erstatte
Sufficient tilstrekkelig
Summary sammendrag
Survive overleve
Sustainable bærekraftig
Target mål
Task oppgave
Temporary midlertidig
Tension spenning, gnisning
Termination avslutning
Trace spor
Transfer overføre
Trigger utløse
Ultimately til syvende og sist
Uniform uniform
Vehicle kjøretøy
Violation brudd
Virtually så og si
Visible synlig
Voluntary frivillig
Whereas mens
Widespread utbredt

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s