Synonymer

En av oppgavene på norskprøven handler om synonymer. Man får oppgitt et ord, og skal finne et synonym til det ordet i en tekst.

Eksempel: Finn et ord som betyr «bare» i følgende tekst:

Barna i norske barnehager opplever kun middels god støtte innen emosjonell og atferdsmessig utvikling, ifølge ny forskning.

Riktig svar: kun

Men det er ikke bare på grunn av norskprøven vi bør lære om synonymer. Vi trenger synonymer for å kunne skrive variert. På norsk er det et ideal å variere språket. Man skal helst unngå å bruke samme ord/uttrykk flere ganger etter hverandre. Å jobbe med synonymer er dessuten god generell vokabulartrening.

Nedenfor er en liste over 100 av de vanligste synonymene på norsk. Du kan også øve deg med disse oppgavene:

Synonymoppgave 1
Synonymoppgave 2
Synonymoppgave 3
Synonymoppgave 4
Synonymoppgave 5
Synonymoppgave 6

Ord/uttrykk Synonym Engelsk
alltid bestandig always
av og til noen ganger sometimes
avstand distanse distance
bare kun only
barn unge child
begynne starte begin
bein rett straight
beskylde anklage accuse
bestemme avgjøre decide
binde knytte tie
bort vekk away
brekke bryte break
bruke benytte use
bygning bygg building
cirka omtrent approximately
dessuten i tillegg furthermore
dessverre uheldigvis unfortunately
diskutere drøfte discuss
dårlig ille bad
endelig omsider finally
enkel lett easy
etterpå deretter afterwards
feil uriktig wrong
fin pen pretty
firma bedrift company
flink dyktig clever
forandre endre change
forferdelig fryktelig terrible
fornøyd tilfreds satisfied
forskjellig ulik different
forstå skjønne understand
fortsatt fremdeles still
fungere virke function
følsom sensitiv sensitive
ganske nokså fairly
gjette tippe guess
god bra good
grunnleggende fundamental basic
gøy morsom funny
handle om dreie seg om be about
helt fullstendig completely
hevde påstå claim
hyggelig trivelig nice
i hvert fall i alle fall at least
inkludere omfatte include
invitasjon innbydelse invitation
jobbe arbeide work
kanskje muligens maybe
kikke titte look
klare greie manage
konsekvens følge consequence
kontroversiell omstridt controversial
lov tillatt allowed
med en gang umiddelbart immediately
mord drap murder
møte treffe meet
måtte være nødt til have to
nok tilstrekkelig enough
oppførsel atferd behavior
opprinnelse opphav origin
ordentlig skikkelig proper
pinlig flaut embarrassing
plutselig brå(tt) sudden
problem vanske problem
prøve forsøke try
pynte dekorere decorate
på nytt om igjen over again
rar merkelig strange
rask hurtig fast
raus sjenerøs generous
rekke reach
relativt forholdsvis relatively
rette korrigere correct
riktig korrekt correct
rundt omkring around
råd tips advice
sannsynlig trolig likely
selvfølgelig selvsagt of course
sjef leder boss
skje hende happen
skjære kutte cut
skummel nifs scary
skyve dytte push
slik sånn such
smart intelligent smart
snu vende turn
spesielt særlig especially
sted plass place
stenge lukke close
stige gå opp go up
stoppe stanse stop
tap nederlag defeat
tema emne topic
transport frakt transport
trenge behøve need
uavhengig selvstendig independent
vanligvis normalt usually
veldig svært very
virkelig reell real
årsak grunn cause

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s