Norskprøve B1-B2

Norskprøve B1-B2 er en offisiell norsk språktest. (Den het tidligere Norskprøve 3.) Testen administreres av Kompetanse Norge, som er et offentlig organ under Kunnskapsdepartementet. Norskprøven er åpen for alle, men de som ikke har rett på gratis språkopplæring, må betale den selv. Testen arrangeres tre ganger i året på ulike steder i landet. Norskprøve B1-B2 gir grunnlag for opptak for høyere utdanning dersom man oppnår resultater på B2-nivå.

Delprøvene

Testen består av fire deler: lytting, lesing, skriving og snakking. Man kan få alt fra A1 til B2 på hver av delene (eller stryke, hvis det er under A1). Man må oppnå B2 på alle delprøvene for å få resultatet B2 på prøven som helhet.

Skriftlig prøve har tre deler:
• Lytteprøve (25-50 minutter)
• Leseprøve (75 minutter)
• Skriveprøve (120 minutter)

Lytteprøven og leseprøven er adaptive, dvs. at vanskelighetsgraden og antallet spørsmål øker i takt med prestasjonene.

Muntlig prøve har tre deler:
• Synspunkt (2-3 minutter)
• Samtale (5-7 minutter)
• Argumentasjon (ca. 10 minutter)

To og to kandidater blir testet samtidig. Det er både en individuell og en felles del.

Nivåene i prøven

Nivå B beskrives som «selvstendig nivå», noe som innebærer at man klarer seg språklig i hverdagen på egen hånd. Man skal for eksempel kunne forstå nyheter, kommunisere med kolleger på arbeidsplassen, og lese og svare på et brev uten hjelp.

Hovedforskjellen på nivåene i prøvene er at B1 er det nivået som trengs for å klare seg i dagliglivet, mens B2 er det nivået som er nødvendig for å ta høyere utdanning. På B2-nivå forventes det dermed mer kontroll og naturlighet, og at man behersker et bredere spekter av tekster.

Lytting: På B1-nivå skal man forstå dagligdags muntlig informasjon, f.eks. en beskjed på arbeidsplassen; på B2-nivå må man også oppfatte avansert informasjon, f.eks. språket i en forelesning.

Lesing: På nivå B1 skal man forstå tekster man møter i hverdagen, f.eks. et brev om et kjent tema; på nivå B2 må man forstå språket i et bredt spekter av tekster, blant annet lærebøker.

Skriving: På B1-nivå skal man klare å skrive sammenhengende dagligdagse tekster, f.eks. en e-post; på B2-nivå må man også kunne skrive en avansert tekst med kompleks argumentasjon uten altfor mange feil.

Muntlig: På B1-nivå skal man kunne samtale med personer man møter i hverdagen på en naturlig måte. På B2-nivå må man også kunne presentere en sak og argumentere for et syn.

Mer om delprøvene

Lytteprøven: Man får høre tekster, og får deretter oppgaver knyttet til tekstene.
• Klikk og dra: Man skal plassere biter av informasjon i riktig rekkefølge.
• Flervalgsoppgaver: Man skal velge ett av (som regel) fire svaralternativer som gjelder meningen med teksten.

Leseprøven: Man leser tekster og får oppgaver knyttet til teksten.
• Flervalgsoppgaver: Man skal velge ett av fire svaralternativer som gjelder meningen med teksten.
• Utfylling: Man skal sette inn manglende ord i en tekst fra en nedtrekksmeny.
• Klikk og dra: Man skal plassere biter av informasjon i riktig rekkefølge.
• Synonymer: Man skal klikke på ord som betyr det samme som et visst ord.

Skriveprøven: Man skal skrive to tekster
• Oppgave 1: Man skal uttrykke sin mening om et oppgitt emne (min. 80 ord)
• Oppgave 2: Man skal argumentere for sitt syn på et angitt tema (250-350 ord). Man får velge mellom to oppgaver (2a og 2b).

Muntlig prøve: Man skal snakke med en eksaminator (og en annen kandidat).
• Synspunkt: Man skal si sin mening om et angitt tema.
• Samtale: Man skal samtale med en annen kandidat om et oppgitt tema.
• Argumentasjon: Man får høre to påstander og må argumentere for sitt syn på disse. Deretter blir man stilt oppfølgingsspørsmål.

Hva kreves?

Lytteprøve
På denne delen får man en poengsum ut fra antallet korrekte svar. For å lykkes på denne prøven må man for det første være vant til å høre norsk språk. Det hjelper dessuten mye å ha et høyt ordforråd (vokabular). Men man trenger ikke forstå alle ordene for å klare testen. Ved hjelp av logisk tenking og språklig intuisjon kan man resonnere seg frem til hva som er riktig svar.

Øvingstips:
• Lytte på norsk radio/tv mens du gjør husarbeid
• Diktat (skriv ned det du hører)
• Konversasjon med personer som har norsk som morsmål

Leseprøve 
Også på denne delen får man en poengsum ut fra antallet korrekte svar. Det viktigste for å klare denne teksten er et høyt vokabular. Men man kan resonnere seg frem til svaret ved å tenke logisk og bruke intuisjon selv om man ikke forstår alle ordene.

Øvingstips:
• Lese avisartikler
• Slå opp ord man ikke forstår, f.eks. i en ordbok.
• Pugge ord og uttrykk (bruk husketeknikker)
• Lære seg synonymer.

Skriveprøve
Denne delen vurderes skjønnsmessig av sensor. Det er fem kriterier:
1. Oppbygging: Teksten må være sammenhengende, strukturert og lett å følge. På B2-nivå kreves det også at man binder teksten sammen logisk ved hjelp av bindeord.
2. Rettskriving: Ordene må stort sett være skrevet riktig, og man bør følge reglene for tegnsetting (små feil tolereres).
3. Vokabular: På dette nivået kreves det at man har et bredt ordforråd. På B2-nivå stilles det større krav til idiomatisk språkbruk og leksikalsk presisjon (på B1-nivå tolereres det flere «unorske» konstruksjoner).
4. Grammatikk: Det kreves at man har god kontroll på grunnleggende grammatikk, f.eks. bøying av verb og substantiv. På B2-nivå stilles det større krav til korrekt syntaks og variasjon i setningsoppbygging.

Øvingstips:
• Skrive tekster og få noen til å rette dem.
• Lære seg formuleringer som er vanlige i skriftlig fremstilling på norsk.
• Lære seg bindeord.
• Sette seg inn i typiske temaer som blir gitt til norskprøven. Man får vanligvis aktuelle temaer som innvandring, miljø, arbeidsliv, utdanning, økonomi, media osv.

Muntlig prøve
Denne delen vurderes skjønnsmessig av en sensor. Det er fem kriterier:
1. Flyt: Man skal snakke sammenhengende uten for mye nøling. Pauser er greit, så lenge de er naturlige og ikke for lange.
2. Uttale: Man må uttale språklydene såpass korrekt at det ikke forstyrrer forståelsen. Dette innebærer at man må skille klart mellom ulike fonem (f.eks. mellom u, y og o). Dessuten bør trykkplasseringen være noenlunde korrekt. Det er imidlertid ikke noe problem om man snakker med aksent.
3. Vokabular: På B1-nivå kreves det et «elementært» ordforråd, dvs. at man kan de vanligste ordene som brukes i norsk dagligtale. På B2-nivå kreves det mer variasjon i språkbruken, så man må kunne flere synonymer, idiomer osv.
4. Grammatikk: Det kreves at man behersker grunnleggende grammatikk, f.eks. korrekt bøying av vanlige substantiv og verb. På B2-nivå må man også kunne benytte mer avanserte strukturer f.eks. leddsetninger, passiv og perfektum.

Øvingstips:
• Trene på samtaler
• Øve inn idiomatiske uttrykksmåter
• Lære seg norske fonologiske regler
• Få uttaleveiledning av en språklærer

I tillegg til øvingstipsene ovenfor, bør man trene spesifikt på den typen oppgaver som gis på Norskprøven.


Kilder:
Kompetanse Norge
Vurderingsskjema for Norskprøve
Common European Framework of Reference for Languages

Reklame

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s